Tera Johnson – Entrepreneurial Spirit Bonus

Tera talks about what it takes to be an entrepreneur, and the rewards.